Early Access Προσφορά 290€ 690€ + 100€ η εγγραφή + 100€ οι εξετάσεις για όσους κάνουν αίτηση μέχρι 1 Οκτωβρίου

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης στο Real Estate

Early Access
390€ 790€

Αναγνωρισμένοι
Καθηγητές

Εφαρμοσμένη
Γνώση

Στόχος του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να προσδώσει τους συμμετέχοντες τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε αφενός να μπορούν να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αναπτύσσουν λύσεις σε ειδικά επιχειρηματικά ζητήματα που αφορούν τον κλάδο του Real Estate. Αφετέρου να αναπτύξουν συγκεκριμένες ικανότητές και δεξιότητες, οι οποίες δύναται να τους επιτρέψουν να προαχθούν ταχύτερα από συναδέλφους τους.

Ο σκοπός του προγράμματος επιτυγχάνεται συνδυάζοντας και ενσωματώνοντας τη διοίκηση επιχειρήσεων, την χρηματοοικονομική και τη λογιστική, χρησιμοποιώντας πραγματικά προβλήματα και μελέτες περίπτωσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι ικανή να αναπτύξει άρδην τις ικανότητες των συμμετεχόντων βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αντίληψη τους, για θέματα που αντιμετωπίζουν και συνδέονται με την οικονομία εν γένει.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται έπειτα από οχτώ εβδομάδες, ενώ κάθε εβδομάδα θα πραγματοποιούνται δύο συναντήσεις διάρκειας 180 λεπτών.

ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

290€ 690€ + 100€ η εγγραφή + 100€ οι εξετάσεις για όσους κάνουν αίτηση μέχρι 1 Οκτωβρίου

Χρηματοοικονομική Λογιστική
για Real Estate Agents

Η ενότητα συμβάλει στον προσδιορισμό του νοήματος και του περιεχόμενου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των κατηγοριών των λογαριασμών και την έννοια του λογιστικού γεγονότος, στην κατανόηση των μεθόδων χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως.

Παράλληλα είναι χρήσιμη για την κατανόηση της σύνδεσης των δικαιολογητικών με το ημερολόγιο, το γενικό καθολικό και το ισοζύγιο και του συνόλου των λογιστικών διαδικασιών. Τέλος είναι χρήσιμη στην ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και στην κατανόηση της χρησιμότητάς τους στην πληροφόρηση και τη λήψη αποφάσεων.

Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων – Διοικητική Λογιστική

Το μάθημα στοχεύει στην ανάλυση βασικών εννοιών που αφορούν την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και τη Διοικητική Λογιστική. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των βασικών Λογιστικών Καταστάσεων. Επιπροσθέτως, η κατανόηση των τεχνικών ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της κερδοφορίας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας επιχείρησης καθώς και στην χρήση της αξιολόγησης στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια του κόστους και των διακρίσεών του και την κατανόηση της χρήσης του στις βασικές λειτουργίες Διοίκησης. Ειδικό βάρος δίνεται στην κατανόηση των στοιχείων του κόστους παραγωγής, του κόστους παραχθέντων και του κόστους πωληθέντων, με απώτερο σκοπό την κατάρτιση και κατανόηση της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης μιας οικονομικής μονάδας.

Τέλος, παρουσιάζονται η έννοια και η μέθοδος κατάρτισης προϋπολογισμών.

Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων
για Real Estate Agents

Τα βασικά σημεία της ενότητα είναι: η κατανόηση των πιο σημαντικών παραμέτρων του σύγχρονου management καθώς επίσης και της διοίκησης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, η αναγνώριση των μορφών αξιολόγησης του προσωπικού μέσα από τη γνώση διαδικασιών, ρόλων, προσωπικότητας εργαζομένων, τύπων χαρακτήρων και εργασιακού status, η κατανόηση των μεθόδων υποκίνησης και των πολιτικών παροχής κινήτρων στους εργαζόμενους, με τρόπο ώστε η παραγωγικότητά τους να είναι ανοδική και η αναγνώριση της επικοινωνίας, ως εφαλτήριο ανάπτυξης.

Αξιολόγηση Επενδύσεων
για Real Estate Agents

Η ενότητα προσφέρει σημαντικές γνώσεις σχετικά με την αξιολόγηση Επενδύσεων με Στατικά (ΚΠΑ, Άμεσης Κεφαλαιοποίησης, δείκτης IRR, Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα Επένδυσης και Αντίστροφη Χρηματοοικονομική Βιωσιμότητα) και Δυναμικά Υποδείγματα (Πραγματικά Δικαιώματα, Δενδροειδής Αποφάσεις, Το Υπόδειγμα Samuelsson Mckean). Παράλληλα, η ενότητα προσφέρει γνώση των βασικών εννοιών. Θα αναλυθούν: Βασικά Χαρακτηριστικά – Προσδιοριστικοί Παράγοντες Ακινήτων, Real Estate System, Αστικά Οικονομικά, Αξία Θέσης Ακινήτου, Οικονομικοί Κύκλοι, Δομική Υποτίμηση – Κύκλος Ζωής Ακίνητου, Υπόδειγμα Μονοκεντρικής Πόλης, Υπόδειγμα 4 – Διαστάσεων. Ακόμη θα γίνει αναφορά σε Βασικές Μεθοδολογίες Εκτίμησης Ακίνητων Περιουσιακών Στοιχείων: Μέθοδος Υπολειμματικής Αξίας, Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης, Μέθοδος της Προσόδου.

Social media marketing
για Real Estate Agents

Τα βασικά σημεία της ενότητας αφορούν την κατανόηση της σημασίας του στρατηγικού σχεδιασμού για το digital marketing, την αναγνώριση των μεθόδων αποτίμησης της επιτυχίας αυτών των στρατηγικών, την μελέτη πρακτικών εφαρμογών με τη βοήθεια βάσης δεδομένων για Case Studies.Αναγνώριση των ευκαιριών που δημιουργεί το social media marketing, την κατανόηση των αρχών του Brand και του Branding στα πλαίσια Καμπάνιας στα Κοινωνικά Μέσα δικτύωσης. Ανάλυση του κτισίματος Μάρκετινγκ στα Social Media, την κατανόηση των αρχών του email marketing, την κατανόηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του email marketing.

IT Skills
για Real Estate Agents

Το μάθημα αυτό αποτελεί την εισαγωγή στις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης των υπολογιστών και εστιάζει στην ανάπτυξη προχωρημένων πρακτικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην Τεχνολογία των Πληροφοριών και των επικοινωνιών και συγκεκριμένα πάνω στο Microsoft Excel.

Οικονομικά για Real Estate Agents

Η ενότητα προσφέρει γνώση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Κατανόηση των μεταξύ των οικονομικών μεγεθών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων. Κατανόησή των εξελίξεων στο χώρο της οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαφόρων μακροοικονομικών πολιτικών.

Γνώση των βασικών οικονομικών εννοιών όπως, αγαθά, ζήτηση και προσφορά, συντελεστές παραγωγής. Γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά. Κατανόησή του τρόπου σχηματισμού των τιμών.

Business / SALES

Το πρόγραμμα business/sales αφορά τις σωστές πρακτικές και τις κατάλληλες συμπεριφορές των agents προς τους αγοραστές και πωλητές (ιδιοκτήτες) ακινήτων.

Στόχος είναι η ολοκλήρωση πράξεων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση περιπτώσεων εμποδίων.

Διαπραγμάτευση: Διαδικασία και τεχνικές.

Business / SUPPORT

Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες και υποψήφιους ιδιοκτήτες γραφείων real estate και περιλαμβάνει:

Οργάνωση τμημάτων υποστήριξης και υποδοχής υποψηφίων πελατών.
Λειτουργία τμημάτων διοίκησης και λειτουργίας της επιχείρησης.
Προγράμματα διαχείρισης πελατών και ακινήτων.

Business / MARKETING

• Δημιουργία αγγελιών και διαφημιστικών καταχωρήσεων (portals, social media)
Επαγγελματική φωτογράφιση και παρουσίαση ακινήτου (ppt,pdf)
Δημιουργία βίντεο
Ανάρτηση πανό
Αυτοκόλλητα banner
Open house
Eντυπο υλικό

Προσωπική & Επαγγελματική Ανάπτυξη

• Διαχείριση Χρόνου
Επίτευξη στόχων
Δεοντολογία και Κανονισμός Λειτουργίας Γραφείου
Επαγγελματικές Παρουσιάσεις
Επικοινωνία

Legal Support

Ο Νόμος για τη διαμεσολάβηση

Οι Εντολές
Οι Προμήθειες
Τα Ιδιωτικά συμφωνητικά
Λεξικό όρων
Τα δικαιολογητικά για την αγοραπωλησία
Οι θεσμικοί παράγοντες της διαδικασίας

Εισαγωγή στο Real Estate

Ένα μάθημα που σχεδιάστηκε για να σας παρέχει μια στέρεη βάση στην αγορά ακινήτων. Ανακαλύψτε τα βασικά στοιχεία που κάθε επαγγελματίας του κλάδου πρέπει να γνωρίζει, από την εκτίμηση και την αξιολόγηση ακινήτων, μέχρι τις νομικές και οικονομικές πτυχές των συναλλαγών.

Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για να κάνετε τα πρώτα σας βήματα με εμπιστοσύνη και να ξεκινήσετε μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα του Real Estate. Είτε στοχεύετε να γίνετε μεσίτης, είτε απλά επιθυμείτε να εμβαθύνετε στην αγορά ακινήτων για προσωπικό σας όφελος, αυτό το μάθημα θα σας εξοπλίσει με τα εργαλεία που χρειάζεστε για να προχωρήσετε.

Εξετάσεις

Μετά το πέρας των διαλέξεων διεξάγονται εξετάσεις, που τελούν υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Λογιστικής ΔΕΟ).